PSYCH-K® Basic Workshop – Commack – New York – English