PSYCH-K® Basic Workshop – New York, City – USA – English