PSYCH-K® Basic Workshop, Sydney, Australia, in English