PSYCH-K® Basic Workshop – New York City – USA – English