PSYCH-K Basic Workshop – Salt Lake City, Utah, USA, English