PSYCH-K Basic Workshop – Prescott, AZ, USA, English