PSYCH-K® Basic Workshop – Kirchlindach – Switzerland