PSYCH-K® Basic Workshop – Istanbul – Turkey

PSYCH-K® Master Facilitation Workshop – Istanbul – Turkey

PSYCH-K® Advanced Integration Workshop in Istanbul – Turkey