PSYCH-K® Basic Workshop – Detroit, MI, United States, English