PSYCH-K® Basic Workshop – New York City, New York – English