Polski Umowa Uczestnictwa w Warsztacie


Facylitacja

Potwierdzam, że uzyskanie Świadectwa Uczestnictwa w Warsztacie PSYCH-K® uprawnia mnie wyłącznie do facylitacji (rozumianej jako ułatwianie oraz wspieranie przeprowadzania u danej osoby przemiany wewnętrznej przy wykorzystaniu metody PSYCH-K®) procesów PSYCH-K® wyłącznie podczas sesji bezpośredniej z udziałem osobistym (bez zastosowania środków komunikacji na odległość) zarówno w formie odpłatnej, jak i nieodpłatnej. Równocześnie, upoważnia mnie to do posługiwania się tytułem Facylitatora PSYCH-K® celem określenia swojego statusu w odniesieniu do wykorzystania marki (znaku towarowego) PSYCH-K®, w działalności marketingowej oraz wszelkich materiałach drukowanych. Tytuł ten i związane z nim upoważnienie nie jest w żaden sposób tożsame z jakąkolwiek formą certyfikacji w PSYCH-K®. Certyfikacja jest zastrzeżona wyłącznie dla Certyfikowanych Instruktorów PSYCH-K®.

Ponadto o ile zgodnie z powyższym jestem upoważniony/ upoważniona do facylitacji PSYCH-K® – w wyżej określonym zakresie zobowiązuję się, nie podejmować żadnej działalności polegającej na nauczaniu procesów PSYCH-K® innych osób lub grup w jakiejkolwiek formie, zarówno odpłatnie, jak i nieodpłatnie.  Zobowiązuje się również nie udostępniać jakichkolwiek prezentacji wideo procesów PSYCH-K® lub pokazów/prezentacji/demonstracji w internecie lub w innych mediach elektronicznych.

Zastrzeżenie

Mam pełną świadomość, że proces PSYCH-K® jest ściśle ograniczony do modyfikacji przekonań. Proces PSYCH-K® nie jest przeznaczony do dokonywania diagnoz medycznych i nie może zastąpić opieki medycznej, ani profesjonalnej pomocy psychologicznej.

Prawa autorskie i znaki towarowe

Potwierdzam, że Myrddin Corporation (firma znana jako The PSYCH-K® Centre International) jest właścicielem i/lub wyłącznym licencjobiorcą określonych praw, włączywszy w szczególności praw autorskich, znaków towarowych, pojęć/idei i poufnych informacji handlowych, materiałów szkoleniowych, prospektów i materiałów odnoszących się do programu PSYCH-K®. Dodatkowo przyjmuję do wiadomości oraz zobowiązuję się traktować materiały szkoleniowe PSYCH-K®, oznaczenia (loga) i inne symbole handlowe używane na warsztatach PSYCH-K® i na stronie internetowej PSYCH-K® (www.psych-k.com) jako należące do Myrddin Corporation i podlegające ochronie prawa własności intelektualnej. Zobowiązuje się zarazem do niekopiowania, powielania w całości lub części, jakiegokolwiek wykorzystywania, dokonywania plagiatu lub imitacji jakichkolwiek związanych z PSYCH-K® pojęć/idei, technologii i strategii, co rozciąga się również na prospekty, materiały, grafiki w jakiejkolwiek formie – bez wyraźnej pisemnej zgody Myrddin Corporation. Równocześnie zobowiązuje się nie utrwalać w całości lub części, w jakiejkolwiek formie włączywszy audio, wideo lub fotografie żadnej części instruktażowej lub doświadczalnej Warsztatu.

Rozumiem, że mogę używać nazwy PSYCH-K® na mojej stronie internetowej, wizytówce lub w innych drukowanych materiałach, pod warunkiem, że używam wielkich liter i ujmuję zarejestrowany znak towarowy (®)Nie mogę używać nazwy PSYCH-K® (zarówno zapisanej małymi, jak i wielkimi literami) jako części nazwy domeny lub URL, jako części adresu email lub jako części nazwy profilu w mediach społecznościowych i/lub nazwy strony.

Mogę również używać logo Falcon (sokół – u góry po prawej, dostępne dla Facylitatorów PSYCH-K®), jednak spiralne logo (powyżej, po lewej) może być używane wyłącznie przez firmę Myrddin Corporation lub jej Certyfikowanych Instruktorów.  

Potwierdzam prawnie wiążący charakter zobowiązań zawartych w tej umowie i jej warunków bez konieczności uzyskania oświadczenia Myrddin Corporation o potwierdzeniu przyjęcia tej umowy. Umowa staje się prawnie wiążąca po jej potwierdzeniu przeze mnie na niniejszej stronie internetowej oraz złożeniu podpisu w formie elektronicznej (kliknięciu „Proceed to E-signature”). Ponadto wyrażam zgodę na to, że ten formularz będzie przekazany i przechowywany przez drugą stronę umowy – Myrddin Corporation (firma znana jako The PSYCH-K® Centre International), 29 Ridgeview Way, Crestone, Colorado, USA i może być ona przechowywana elektronicznie  z wykorzystaniem serwisu IT strony trzeciej.

Leave this empty:

Signature arrow sign here


Signature Certificate
Document name: Polski Umowa Uczestnictwa w Warsztacie
lock iconUnique Document ID: f22337b3c59a27185458b8cb4e6aef91ee46d07f